Monday, May 19, 2014

تاجوق : سجاره توليسن جاوي دنوسنتارا
ڤڠنلن
توليسن جاوي مروڤاكن ساله ساتو درڤد دوا سيستم توليسن راسمي د بروناي، دان جوݢ دجاديكن سيستم توليسن الترناتيف دمليسيا. دري سڬي ڤڠڬونأنڽ، توليسن جاوي دهولوڽ مروڤاكن ابجد ڤياواي بهاس ملايو تتاڤي سوده دڬنتي اوليه ابجد رومي، مك ڤنوليسن جاوي هاڽ ترحد كڤد كڬونأن كاڬامأن دان كبودايأن. ڤنوليسن جاوي سهارين دڤليهارا دكاوسن٢ يڠ ددودوقي مشاركت ملايو يڠ لبيه كونسرۏاتيف، ميثلڽ سولو د ڤييڤينا، ڤتتاني د تايلاند، كلنتن د مليسيا دان ببراڤ كاوسن ڤتمڤتن ملايو د ايندونيسيا.

توليسن جاوي تله وجود سجق سكيتر تاهون 1300 م د كڤولاوان ملايو. ڤركمبڠنڽ برهوبوڠ كايت دڠن كتيبأن إسلام، خصوصڽ درڤد اورڠ ڤرسي. ابجد عرب يڠ دڤركنلكن اين داوبه سواي اڬر سسواي دڠن بهاس ملايو كلاسيك ليسان. توليسن جاوي دتوليس دري كانن ككيري، دان دتوكوق دڠن 6 حروف يڠ تياد دالم بهاس عرب،ياءيت چ، ڤ، ݢ ،ڠ، ۏ دان ڽ. 

توليسن جاوي برڤونچا درڤد كسوسسترأن عرب يڠ دڤركنلكن اوليه اورڠ ڤرسي كڤد كراجأن ملايو جمبي يڠ ترلتق د اوتارا ڤليمبڠ، سومترا، ايندونيسيا، دان برتوتور دالم بهاس ملايو كلاسيك.بارڠكاليڽ، مريك يڠ مملوق اڬام إسلام مميليه اونتوق منوليس دالم ابجد جاوي كران اي بركايت راڤت دڠن كبودايأن إسلام، درڤد مڠڬوناكن توليسن جاوا يڠ دتربيتكن درڤد سيستم٢ توليسن يڠ دڬوناكن د كاوسن٢ براڬام هيندو اتاو بودضا د اسيا سلاتن. نام "جاوي" ممبايڠكن اكر اومبيڽ د جاوا، بق حجه سستڠه علموان .باڬايمان ڤون، اوليه سبب تيدق باڽق دتموءي مسكيڤون ميمڠ ڤرنه دڬوناكن د جاوا، كموڠكينن بسر ڤركاتأن جاوي اين مروڤاكن ڬلارن عام باڬي كاوسن د باوه ڤڠواسأن اتاو ڤڠاروه جاوا. سلاين ايت، نام جاوي ايت موڠكين برڤونچا درڤد كراجأن جاوا كونو يڠ مروڤاكن ڤندهولو كراجأن٢ ماجڤاهيت دان سريۏيجاي يڠ ڤرنه منجالين هوبوڠن دڠن ساوداڬر٢ دان مبليغ٢ عرب.

تيڠڬالن توليسن جاوي ڤوربا يڠ تراول دتموي ڤد باتو برسورت ترڠڬانو يڠ برتاريخ 1303 م ﴿702 ه﴾ دان جوݢ شعير بيدساري. توليسن سكيتر 1300–1399 م يڠ دتموي د سومترا، سمنتارا ڤڠڬونأن تراول ابجد رومي اونتوق بهاس ملايو داتڠ دري اخير ابد ك-19.كاوسن ترڠڬانو برادا دالم ليڠكوڠن ڤڠاروه سريۏيجاي سليوات ابد ك-13، سمنتارا كسلطانن ترڠڬانو هاڽ داساسكن سأول ابد ك-18. اين مڠواتكن حجه بهاوا توليسن جاوي براصل دري جمبي اوليه كراجأن عبدي ڤاسا د باوه سريۏيجاي.

Wednesday, May 8, 2013

Soalan Ulangkaji KRPUnit 4- OrganisasiSekolahRendah

1)      Apakah aspek yang paling utamadalamperlaksanaan KBSR dan KSSR?
a.      Membaca, menulis, dan menaakul.
b.      Membaca, menulis dan mengira.
c.       Membaca dan bersembang
d.      Membaca, menulis, mengiradan menaakul.

2)      Bidang apakah yang membentuk dalam kurikulum KBSR?
a.      Membangun, menjana dan kebolehan
b.      Komunikasi, Manusia, danAlam kelilingnya.
c.       Komunikasi dan Perkembangan Individu.
d.      Manusia dan Alam sekeliling

3)      Berapakah tunjang dalam pembentukan kurikulum KSSR?
a.      4
b.      9
c.       7
d.      6

4)      Dalam kurikulum KSSR, terdapat 3 kelompok matapelajaran mengikut modul iaitu Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Efektif.
Mata pelajaran yang manakah mengikut Modul Teras Asas?
i)                    BahasaMelayu
ii)                  Matematik
iii)                PendidikanSeni
iv)                BahasaInggeris
a.      I dan ii
b.      I, ii dan iii
c.       I, ii, dan iv
d.      Semuadiatas

5)      Berapakah peruntukan  masa mengikut kurikulum KSSR dalam masa seminggu?
a.      1380 minit
b.      1330 minit
c.       3000 minit
d.      1333 minit

6)      Berapakah peruntukan masa dalam seminggu bagi mata pelajaran Matematik mengikut kurikulum KSSR?
a.      180 minit seminggu
b.      160 minit seminggu
c.       180 minit sehari
d.      108 minit seminggu

7)      Pilih pernyataan yang benar tentang perbezaan KSSR dan KBSR?
a.      KSSR mempunyai 3 tunjang utama dan KBSR mempunyai 6 bidangutama
b.      Fokus utama KBSR ialah bertumpu kepada 3M manakala KSSR pula berfokus  kepada 4M.
c.       KSSR mengutamakan murid tahun 1 sahaja manakala KBSR mengutamakan murid tahun 6.
d.      Murid mempelajari pelbagai bahasa dalam kurikulum KSSR, manakala KBSR murid hanya belajar bahasa Melayu sahaja.

8)      Mata pelajaran manakah termasuk dalam  Tunjang Komunikasi Elektif mengikut kurikulum  Standard Sekolah Rendah?
a.      Bahasa Cina
b.      Bahasa Inggeris
c.       Pendidikan Kesihatan
d.      Pendidikan Moral

9)      Pendidikan Islam dan Moral termasuk dalamTunjang ___________ mengikut kurikulum KSSR.
a.      Perkembangan Fizikal dan Estetika
b.      Komunikasi
c.       Sains dan Teknologi
d.      Kerohanian, Sikap dan Nilai

10 )Apakah tunjang kemanusiaan yang terdapat dalam Kurikulum KSSR?
a.      Pendidikan Islam
b.      Pendidikan Moral
c.       Sejarah
d.      Pendidikan Seni Visual JAWAPAN
1 A                                                       5 A                                           9 D
2 B                                                       6 A                                           10 C
3 D                                                       7 B
4 C                                                       8 A
5  A
6 A
7 B
8 A

 

1.Dalam sistem pendidikan kebangsaan, mata pelajaran teras ialah mata pelajaran yang menjadi asas utama pendidikan murid-murid di semua sekolah. Berikut adalah mata pelajaran Teras dalam KBSR kecuali,
A) Muzik
B) Matematik
C)Sains
D) Bahasa Melayu

2.       Dalam bidang perkembangan diri individu. Mata pelajaran apakah yang tiada pada tahap satu?
A) Kemahiran Hidup
B) Pendidikan Seni Visual
C) Pendidikan Muzik
D) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

3.       Mata pelajaran dalam KBSR dikelompokkan kepada 3 kelompok, iaitu mata pelajaran teras, wajib, dan tambahan. Manakah antara berikut ialah mata pelajaran teras di SK?
i.  Bahasa Arab
ii.  Bahasa Melayu
iii.  Matematik
iv  Bahasa Inggeris
A) I,ii,iii                 B) I, ii,iv                                C) I, iii, iv              D) ii, iii, iv

4.       Apakah tujuan matapelajaran yang berkomponen kerohanian, nilai dan sikap?
A) Membina sikap, watak dan personaliti murid-murid
B) Memahami persekitaran dengan kesedaran dan tanggungjawab
C) Membangunkan sikap dan pemikiran yang kreatif dan kritis untuk kehidupan
D) Mendedahkan pengetahuan dan kemahiran untuk murid-murid dapat hidup di tempat dan persekitarannya.

5.       Berikut adalah tunjang-tunjang di dalam mata pelajaran teras dan elektif KSSR tahap 2.
i. Tunjang Komunikasi
ii. Tunjang Sains dan Teknologi
iii. Tunjang Kemanusiaan
iv. Tunjang Komunikasi Elektif
A) I, ii, iii               B) I, ii, iv               C) I, iii, iv              D) Semua di atas

6.       Mengikut UNESCO, penentuan sesuatu mata pelajaranberasaskan 4 tonggaakutamaberikutkecuali:
A) Belajar untuk mengetahui ( Learning to know)
B) Belajar untuk bertindak ( Learning to do)
C) Belajar untuk membentuk peribadi ( Learning to be)
D) Belajar untuk kerjaya ( Learning to Success)

7.       Apakah yang dimaksudkan dengan mata pelajaran teras?
A) Mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid
B) Mata pelajaran yang dipelajari mengikut pilihan murid
C) Mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh semua murid mengikut aliran persekolahan
D) Mata pelajaran yang tidak wajib dipelajari oleh semua murid.

8.       Apakah tujuan mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan dalam KSSR?
A)  Mengukuhkan kemahiran membaca, menulis, mengira dan menaakul di kalangan murid
B) Menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan
C) Membolehkan murid menguasai kemahiran asas bahasa
D) Membina kefahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan dan memahami idea matematik yang mudah

9.       Dalam KSSR, klasifikasi bidang mata pelajaran dibawah tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Antara lain adalah bagi perkembangan _________________.
A) Jasmani
B) Intelek
C) Sosial
D) Rohani

10.   Manakah antara berikut benar berkaitan dengan klasifikasi modul elektif di tahap satu KSSR?
A) Tunjang kepada pembelajaran sekolah rendah
B) Kemahiran asas pembelajaran dapat dipertingkatkan
C) Sebagai mata pelajaran wajib dipelajari
D) Murid berpeluang belajar bahasa ibunda masing-masing

Maaf..jawapan tidak disediakan.

Tuesday, May 7, 2013

Soalan KRP unit 10

1. Di antara ciri-ciri berikut yang manakah bukan keadaan fizikal dalam bilik darjah KBSR?
 A. Susunan kerusi meja murid adalah disusun mengikut baris demi baris
 B. Terdapat ruang pembelajaran di dalam bilik darjah.
 C. Kerusi dan meja boleh diubahsuai semasa tajuk perbincangan
. D. Terdapat sudut bacaan untuk menggalakkan minat murid untuk membaca.

 2. Bilik darjah elektronik adalah selaras dengan ekspektasi masa hadapan.Berikut adalah ciri-ciri bilik darjah elektronik kecuali..
 A. Bilik darjah mempunyai ciri seperti studio.
 B. Setiap murid mempunyai stesen masing-masing untuk penerokaan dan penyelidikan.
 C. Komputer notebook digunakan bagi menggantikan buku teks.
D. guru sebagai fasilitator.

 3. Lazimnya kemudahan dan peralatan yang terdapat di dalam bilik darjah ialah seperti berikut kecuali..
 A. kerusi dan meja murid
B kerusi dan meja guru
C. papan tulis
D. langsir

 4. • Selesa • Menarik • Keadaan selamat •
 Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar Yang manakah berikut adalah hasil daripada pernyataan di atas?
 A. Bilik darjah diurus dengan baik dan sempurna
B. Bilik darjah tiada ruang pembelajaran
C. Bilik darjah terlalu sesak
 D. Bilik darjah tiada sudut bacaan

5. Sebagai seorang guru,beliau perlu memastikan masalah disiplin dapat dihindarkan.Antara langkah yang perlu diambil oleh guru tersebut ialah….
A. Mengabaikan suasana psikologikal bilik darjah
B. Suasana pembelajaran yang kondusif
C. Menggalakkan persengketaan antara murid
 D. Mengabaikan nilai-nilai murni

 6. Beberapa orang murid sedang mengikuti ajaran guru ..
Apakah konsep bilik darjah sebelum kedatangan British di Tanah Melayu?
 A. Surau dan pondok
 B. Sekolah dan pondok
C. Sekolah
D. Masjid dan sekolah

 7. Apakah perbezaan bilik darjah tradisional dan bilik darjah moden?
A. Suasana perabot
 B. Saiz kelas
C. Disiplin murid
D. Pengajaran berpusatkan kepada guru

 8. Suasana fizikal mempunyai hubung kait dengan keperluan asas manusia iaitu selaras dengan teori keperluan asas manusia(teori Maslow).Jelaskan teori Maslow dan hubungannya dengan suasana dan fizikal bilik darjah?
A. Tahap motivasi murid akan rendah jika fizikalnya dalam keadaan selamat.
B. Tahap motivasi murid akan lebih tinggi jika fizikalnya dalam keadaan selesa.
C. Menimbulkan suasana kurang selamat.
D. Kejayaan guru mengurus bilik darjah dapat membentuk disiplin.

 9. Terdapat dua kategori motivasi ke arah mewujudkan suasana psikologikal yang baik iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.Motivasi ekstrinstik bermaksud _____________
 A. Bersifat dalaman yang melibatkan faktor peribadi
B. Memotivasikan murid di dalam bilik darjah
 C. Bersifat luaran yang boleh mewujudkan motivasi dalam diri murid
D. Interaksi murid dengan murid dapat mendorong murid belajar

10.Dalam KBSR ,aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan kepada murid dan menarik. Jelaskan bentuk aktiviti yang dijalankan dalam KBSR.
A. Secara kumpulan
 B. Secara individu ,kumpulan dan kelas
C. Secara kelas dan kumpulan
D. Secara Individu

Jawapan 1 1.A 2.D 3.D 4.A 5.B 6.A 7.A 8.B 9.C 10.B

Monday, February 18, 2013

 
 KAE3013
Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak


 E-FORUM
4 (EMPAT) soalan forum disediakan untuk dibincang secara on-line menerusi laman MyGuru3.
(20 markah)

1.Kanak-kanak yang kreatif adalah kanak-kanak yang lebih pintar. Adakah anda setuju dengan kenyataan ini.(5 markah)15 March 2013(Minggu ke-4)

2.Bagaimana memupuk kreativiti dan imaginasi kanak-kanak?(5 markah) 29 March 2013 (Minggu ke-6)

3.Hasil kerja seni kanak-kanak mesti cantik dan kemas. Bincangkan.(5 markah)19 April 2013(Minggu ke-8)

4.Penilaian seni dan kreativiti kanak-kanak perlu dilaksanakan merentasi bidang seperti pendidikan, seni dan psikologi. Bincangkan.(5 markah) 3 Mei 2013 (Minggu ke-10)


Tuesday, January 22, 2013

Selamat Menyambut Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal 1434 Asal Usul Sambutan Maulidur Rasul


Maulidur Rasul tidak pernah disambut oleh Rasulullah SAW walaupun sekali. Begitu juga para sahabat, tidakpernah menyambut hari kelahiran Rasulullah sewaktu hayat Baginda. 

Malah sahabat-sahabat sendiri pada zaman itu tidak pernah menyambut hari kelahiran mereka. Hal ini kerana sambutan itu belum menjadi budaya mereka pada waktu itu.

Pada zaman awal Islam belum ada keperluan untuk mereka menyambut hari kelahiran kerana mereka tidak mahu memikirkan usia mereka. Mereka juga tiada keperluan untuk menyambut hari kelahiran Rasulullah kerana setiap hari mereka boleh bertemu Rasulullah terutama apabila berasa rindu. Mereka ini meskipun tiada berkesempatan untuk bertemu Rasulullah, sekurang-kurangnya selawat akan meniti pada bibir mereka.

Tetapi pada zaman tabi’in, umat Islam sudah berselerakan ke seluruh dunia dan dalam keadaan itu mereka semakin jauh dengan Makkah dan Madinah. Tidak dinafikan, sebahagian mereka lupa untuk mengamalkan Islam lantaran semakin jauh daripada roh ajaran dan perjuangan Rasulullah. Mujurlah ulama masih ada lalu mengambil inisiatif untuk membimbing orang ramai ke jalan benar.

Di celah-celah itu lahirlah sebuah karya yang diberi nama al-Barzanji nukilan Syeikh Jaafar al-Barzanji. Di dalamnya mengandungi kisah Rasulullah SAW semasa kelahiran sehingga wafatnya.

Kemudian kisah itu dibacakan kepada orang ramai yang dipersembahkan dengan cara yang menarik bagi membangkitkan rasa kecintaan kepada Rasulullah SAW dan perjuangannya.

Namun untuk membangkitkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW dalam jumlah yang lebih ramai maka diadakan majlis itu pada hari kelahiran Rasulullah SAW. Di sinilah bermulanya sambutan Maulidur Rasul dalam sejarah Islam.

Hari itu dipilih bukan semata-mata untuk sambutan hari lahir tetapi satu taktik untuk mengumpul orang bagi memperdengarkan kisah Rasulullah SAW yang semakin dilupakan. Semoga umat boleh kembali kepada ajaran Rasulullah seperti zaman sahabat dahulu.

Berdasarkan sejarah itu, maka sambutan Maulidur Rasul yang dilaksanakan pada hari ini seharusnya bukan semata-mata untuk meraikan hari kelahiran Rasul. Itu bukanlah matlamat asal sambutan tetapi lebih kepada usaha mengingatkan kembali umat Islam kepada Rasulullah SAW dan perjuangannya.

Oleh sebab itu, acara yang boleh dihidangkan pada hari itu boleh dipelbagaikan asalkan menjurus kea rah menyedarkan umat Islam kea rah mengingati Rasulullah dan perjuangannya. Kalau dahulunya dibacakan barzanji tentu tidak salah pada hari ini disampaikan ceramah di samping pembacaan sejarah Rasulullah, bernazam, bernasyid, membaca al-Quran dan banyak lagi.

Yang penting semua itu boleh menyedarkan umat Islam kepada mengingati perjuangan Rasulullah. Dengan acara tersebut tidak timbul isu bidaah seperti yang selalu kita dengar dakwaannya pada hari ini kerana semua aktiviti itu pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan baginda tidak pula melarangnya.

Pada hari ini kita tambahkan lagi aktiviti dengan perarakan sepanduk sambil berselawat dan niatnya juga untuk membangkitkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Amalan berarak ini pernah dilakukan para sahabat ketika menyambut ketibaan Rasulullah SAW di Madinah dari Makkah. Ternyata perbuatan sahabat itu tidak dilarang oleh Baginda.

Sempena sambutan itu juga, ditambahkan acara memberi anugerah dan penghargaan kepada orang tertentu. Amalan ini juga dilihat baik dan boleh membawa kepada rasa minat seseorang untuk mencontohi Rasulullah. 

Sambutan ini perlu dibezakan dengan sambutan Barat terhadap sambutan hari lahir diri sendiri, sambutan acara potong kek, menyanyi dan menari dan sebagainya dan juga tidak sama dengan sambutan hari lahir bagi orang yang hidup dengan mati.

Sambutan hari lahir orang yang masih hidup sepatutnya untuk mahabbah diri, amalan yang telah dilakukan dan menginsafi diri beberapa hari lagi yang berbaki untuk hidup.

Manakala sambutan hari kelahiran untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah untuk mengambil iktibar dan teladan yang baik sebagai motivasi hidup.

Jadi, amalan kita pada hari ini menyambut Maulidur Rasul diharap diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah. InsyaAllah. - Ustaz Hj Ahmad Baei Jaafar.