Wednesday, May 8, 2013

Soalan Ulangkaji KRPUnit 4- OrganisasiSekolahRendah

1)      Apakah aspek yang paling utamadalamperlaksanaan KBSR dan KSSR?
a.      Membaca, menulis, dan menaakul.
b.      Membaca, menulis dan mengira.
c.       Membaca dan bersembang
d.      Membaca, menulis, mengiradan menaakul.

2)      Bidang apakah yang membentuk dalam kurikulum KBSR?
a.      Membangun, menjana dan kebolehan
b.      Komunikasi, Manusia, danAlam kelilingnya.
c.       Komunikasi dan Perkembangan Individu.
d.      Manusia dan Alam sekeliling

3)      Berapakah tunjang dalam pembentukan kurikulum KSSR?
a.      4
b.      9
c.       7
d.      6

4)      Dalam kurikulum KSSR, terdapat 3 kelompok matapelajaran mengikut modul iaitu Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Efektif.
Mata pelajaran yang manakah mengikut Modul Teras Asas?
i)                    BahasaMelayu
ii)                  Matematik
iii)                PendidikanSeni
iv)                BahasaInggeris
a.      I dan ii
b.      I, ii dan iii
c.       I, ii, dan iv
d.      Semuadiatas

5)      Berapakah peruntukan  masa mengikut kurikulum KSSR dalam masa seminggu?
a.      1380 minit
b.      1330 minit
c.       3000 minit
d.      1333 minit

6)      Berapakah peruntukan masa dalam seminggu bagi mata pelajaran Matematik mengikut kurikulum KSSR?
a.      180 minit seminggu
b.      160 minit seminggu
c.       180 minit sehari
d.      108 minit seminggu

7)      Pilih pernyataan yang benar tentang perbezaan KSSR dan KBSR?
a.      KSSR mempunyai 3 tunjang utama dan KBSR mempunyai 6 bidangutama
b.      Fokus utama KBSR ialah bertumpu kepada 3M manakala KSSR pula berfokus  kepada 4M.
c.       KSSR mengutamakan murid tahun 1 sahaja manakala KBSR mengutamakan murid tahun 6.
d.      Murid mempelajari pelbagai bahasa dalam kurikulum KSSR, manakala KBSR murid hanya belajar bahasa Melayu sahaja.

8)      Mata pelajaran manakah termasuk dalam  Tunjang Komunikasi Elektif mengikut kurikulum  Standard Sekolah Rendah?
a.      Bahasa Cina
b.      Bahasa Inggeris
c.       Pendidikan Kesihatan
d.      Pendidikan Moral

9)      Pendidikan Islam dan Moral termasuk dalamTunjang ___________ mengikut kurikulum KSSR.
a.      Perkembangan Fizikal dan Estetika
b.      Komunikasi
c.       Sains dan Teknologi
d.      Kerohanian, Sikap dan Nilai

10 )Apakah tunjang kemanusiaan yang terdapat dalam Kurikulum KSSR?
a.      Pendidikan Islam
b.      Pendidikan Moral
c.       Sejarah
d.      Pendidikan Seni Visual JAWAPAN
1 A                                                       5 A                                           9 D
2 B                                                       6 A                                           10 C
3 D                                                       7 B
4 C                                                       8 A
5  A
6 A
7 B
8 A

 

1.Dalam sistem pendidikan kebangsaan, mata pelajaran teras ialah mata pelajaran yang menjadi asas utama pendidikan murid-murid di semua sekolah. Berikut adalah mata pelajaran Teras dalam KBSR kecuali,
A) Muzik
B) Matematik
C)Sains
D) Bahasa Melayu

2.       Dalam bidang perkembangan diri individu. Mata pelajaran apakah yang tiada pada tahap satu?
A) Kemahiran Hidup
B) Pendidikan Seni Visual
C) Pendidikan Muzik
D) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

3.       Mata pelajaran dalam KBSR dikelompokkan kepada 3 kelompok, iaitu mata pelajaran teras, wajib, dan tambahan. Manakah antara berikut ialah mata pelajaran teras di SK?
i.  Bahasa Arab
ii.  Bahasa Melayu
iii.  Matematik
iv  Bahasa Inggeris
A) I,ii,iii                 B) I, ii,iv                                C) I, iii, iv              D) ii, iii, iv

4.       Apakah tujuan matapelajaran yang berkomponen kerohanian, nilai dan sikap?
A) Membina sikap, watak dan personaliti murid-murid
B) Memahami persekitaran dengan kesedaran dan tanggungjawab
C) Membangunkan sikap dan pemikiran yang kreatif dan kritis untuk kehidupan
D) Mendedahkan pengetahuan dan kemahiran untuk murid-murid dapat hidup di tempat dan persekitarannya.

5.       Berikut adalah tunjang-tunjang di dalam mata pelajaran teras dan elektif KSSR tahap 2.
i. Tunjang Komunikasi
ii. Tunjang Sains dan Teknologi
iii. Tunjang Kemanusiaan
iv. Tunjang Komunikasi Elektif
A) I, ii, iii               B) I, ii, iv               C) I, iii, iv              D) Semua di atas

6.       Mengikut UNESCO, penentuan sesuatu mata pelajaranberasaskan 4 tonggaakutamaberikutkecuali:
A) Belajar untuk mengetahui ( Learning to know)
B) Belajar untuk bertindak ( Learning to do)
C) Belajar untuk membentuk peribadi ( Learning to be)
D) Belajar untuk kerjaya ( Learning to Success)

7.       Apakah yang dimaksudkan dengan mata pelajaran teras?
A) Mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid
B) Mata pelajaran yang dipelajari mengikut pilihan murid
C) Mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh semua murid mengikut aliran persekolahan
D) Mata pelajaran yang tidak wajib dipelajari oleh semua murid.

8.       Apakah tujuan mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan dalam KSSR?
A)  Mengukuhkan kemahiran membaca, menulis, mengira dan menaakul di kalangan murid
B) Menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan
C) Membolehkan murid menguasai kemahiran asas bahasa
D) Membina kefahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan dan memahami idea matematik yang mudah

9.       Dalam KSSR, klasifikasi bidang mata pelajaran dibawah tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Antara lain adalah bagi perkembangan _________________.
A) Jasmani
B) Intelek
C) Sosial
D) Rohani

10.   Manakah antara berikut benar berkaitan dengan klasifikasi modul elektif di tahap satu KSSR?
A) Tunjang kepada pembelajaran sekolah rendah
B) Kemahiran asas pembelajaran dapat dipertingkatkan
C) Sebagai mata pelajaran wajib dipelajari
D) Murid berpeluang belajar bahasa ibunda masing-masing

Maaf..jawapan tidak disediakan.

Tuesday, May 7, 2013

Soalan KRP unit 10

1. Di antara ciri-ciri berikut yang manakah bukan keadaan fizikal dalam bilik darjah KBSR?
 A. Susunan kerusi meja murid adalah disusun mengikut baris demi baris
 B. Terdapat ruang pembelajaran di dalam bilik darjah.
 C. Kerusi dan meja boleh diubahsuai semasa tajuk perbincangan
. D. Terdapat sudut bacaan untuk menggalakkan minat murid untuk membaca.

 2. Bilik darjah elektronik adalah selaras dengan ekspektasi masa hadapan.Berikut adalah ciri-ciri bilik darjah elektronik kecuali..
 A. Bilik darjah mempunyai ciri seperti studio.
 B. Setiap murid mempunyai stesen masing-masing untuk penerokaan dan penyelidikan.
 C. Komputer notebook digunakan bagi menggantikan buku teks.
D. guru sebagai fasilitator.

 3. Lazimnya kemudahan dan peralatan yang terdapat di dalam bilik darjah ialah seperti berikut kecuali..
 A. kerusi dan meja murid
B kerusi dan meja guru
C. papan tulis
D. langsir

 4. • Selesa • Menarik • Keadaan selamat •
 Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar Yang manakah berikut adalah hasil daripada pernyataan di atas?
 A. Bilik darjah diurus dengan baik dan sempurna
B. Bilik darjah tiada ruang pembelajaran
C. Bilik darjah terlalu sesak
 D. Bilik darjah tiada sudut bacaan

5. Sebagai seorang guru,beliau perlu memastikan masalah disiplin dapat dihindarkan.Antara langkah yang perlu diambil oleh guru tersebut ialah….
A. Mengabaikan suasana psikologikal bilik darjah
B. Suasana pembelajaran yang kondusif
C. Menggalakkan persengketaan antara murid
 D. Mengabaikan nilai-nilai murni

 6. Beberapa orang murid sedang mengikuti ajaran guru ..
Apakah konsep bilik darjah sebelum kedatangan British di Tanah Melayu?
 A. Surau dan pondok
 B. Sekolah dan pondok
C. Sekolah
D. Masjid dan sekolah

 7. Apakah perbezaan bilik darjah tradisional dan bilik darjah moden?
A. Suasana perabot
 B. Saiz kelas
C. Disiplin murid
D. Pengajaran berpusatkan kepada guru

 8. Suasana fizikal mempunyai hubung kait dengan keperluan asas manusia iaitu selaras dengan teori keperluan asas manusia(teori Maslow).Jelaskan teori Maslow dan hubungannya dengan suasana dan fizikal bilik darjah?
A. Tahap motivasi murid akan rendah jika fizikalnya dalam keadaan selamat.
B. Tahap motivasi murid akan lebih tinggi jika fizikalnya dalam keadaan selesa.
C. Menimbulkan suasana kurang selamat.
D. Kejayaan guru mengurus bilik darjah dapat membentuk disiplin.

 9. Terdapat dua kategori motivasi ke arah mewujudkan suasana psikologikal yang baik iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.Motivasi ekstrinstik bermaksud _____________
 A. Bersifat dalaman yang melibatkan faktor peribadi
B. Memotivasikan murid di dalam bilik darjah
 C. Bersifat luaran yang boleh mewujudkan motivasi dalam diri murid
D. Interaksi murid dengan murid dapat mendorong murid belajar

10.Dalam KBSR ,aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan kepada murid dan menarik. Jelaskan bentuk aktiviti yang dijalankan dalam KBSR.
A. Secara kumpulan
 B. Secara individu ,kumpulan dan kelas
C. Secara kelas dan kumpulan
D. Secara Individu

Jawapan 1 1.A 2.D 3.D 4.A 5.B 6.A 7.A 8.B 9.C 10.B